load previous chats
naya
naya.com.np

Shirish Pandey @sris
2017-11-13T08:24:09.680Z

चुनाव आयो, मेयर साबको जाँगर पनि पलायो ! 🙂
Via:
5
5
Login to comment
Comments
----