हराउँदै गएका वा हराउन खोजिरहेका कलात्मक टोल र वस्तीहरु ।

फोटोः किर्तिपुर, काठमाडौँ ।

Old and historic Kirtipur city of Kathmandu.