बचेरा बचेरीहरू भोकै छन् । चारा खोज्नु छ । भँगेरा भँगेरीहरू अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाउँदैछन् ।

Sparrows are collecting food for their kids.