पुनर्निमाण पछिको लक्ष्मेश्वर महादेव, पचली भैरवको सेरोफेरो ।

Laxmeswor Mahadev after restoration at Pachali, Teku, Kathmandu.