1576225655516

Bhimeleshvara temple next to Garuda at Kathmandu Durbar Square.

Pic Credit: Aleksandr Zykov