load previous chats
naya
naya.com.np

Purna Shova Chitrakar @purna
2018-11-28T07:20:13.633Z

आफ्नै अफिसको बरण्डामा मस्तले घाम तापेर बसेको यो पाहुनाको नाम के होला ?नेशनल जोग्रेफिसंग सोध्न पाए पनि हुन्थ्यो ।
1
1
Login to comment
Comments
----