load previous chats
naya
naya.com.np

Purna Shova Chitrakar @purna
2018-10-07T07:04:34.837Z

बुद्धको एक सुन्दर मूर्ती । स्वयम्भू ।
2
2
Login to comment
Comments
----