load previous chats
naya
naya.com.np

Purna Shova Chitrakar @purna
2018-08-03T08:26:19.863Z

दांगको रमाइलो

छिपछिप छिपछिप असारे हिले पानी । पानीमा खेल्नु मज्जाछ त नानी ।
5
5
Login to comment
Comments
----