नेपाली समाचार पढ्न अब "नयाँ न्युज" एप्स भए पुग्छ !

"नयाँ न्युज" एप्सले बिभिन्न पत्र-पत्रिकाबाट समाचार आँफै खोज्दछ र समाचारलाई आँफै बुझी वर्गीकरण गर्ने क्षमता पनि राख्दछ । बिभिन्न समाचारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर यस एपले सरल डिजाइन मार्फत ताजा र लोकप्रिय समाचार पढ्न सहज बनाएको छ । आजै डाउनलोड गरी प्रयोग गर्नुहोस् ।

Android: http://goo.gl/XxeSoV iOS: http://goo.gl/vwx0pp