Janaki mandir janakpur ka mul purohit jaslai Mahant bhanne garinchha ,ka aaja sammaka mahanta ka tasbir haru.janaki mandir ma raheko meusium ma raheka tasbir haru.